Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje ogólne

Informacja dla doktorantów bez otwartego przewodu

Doktoranci, którzy są na siódmym semestrze studiów, a dotąd nie otworzyli przewodów doktorskich, mają obowiązek wystąpić do Rady Dyscypliny z wnioskiem o wyznaczenie promotora.

W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, że komplet dokumentów powinien zawierać:
- wniosek o wyznaczenie promotora,
- zgodę potencjalnego promotora na pełnienie tej funkcji,
- opinię dotychczasowego opiekuna naukowego na temat postępów pracy doktoranta wraz z uzasadnieniem wyboru promotora,
- konspekt przygotowywanej pracy doktorskiej o maksymalnej objętości do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (w konspekcie sugeruje się zawrzeć takie elementy, jak: tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej, cel naukowy, pytania badawcze, opis metodologii, plan lub zarys struktury przygotowywanej rozprawy doktorskiej, stan badań, literatura wykorzystywana w rozprawie - wybrane, najważniejsze pozycje),
- życiorys naukowy zawierający informacje o publikacjach oraz wystąpieniach na konferencjach naukowych.

Dokumenty należy dostarczyć Sekretarzowi Rady Dyscypliny maksymalnie na 10 dni przed najbliższym posiedzeniu Rady.

Składanie pracy doktorskiej

W momencie składania rozprawy doktorskiej proszę przygotować następujące dokumenty: 

- 3 egzemplarze pracy doktorskiej (lub 4 jeśli jest 3 recenzentów);
- streszczenie pracy w języku polskim i angielskim z podpisem Doktoranta i Promotora oraz datą sporządzenia dokumentu;
- opinia promotora wraz z dopuszczeniem do dalszego postępowania- załącznik 1 i 2 do zarządzenia nr 45; https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/2379271/z20050612nr45.pdf/9438f941-192c-415c-b770-3d8ab6d2a759- oświadczenie o zgodności wersji papierowej z elektroniczną ( z podpisem Promotora);
- płyta CD/DVD z elektroniczną wersją pracy oraz skanami załączników nr 1 i 2 do zarządzenia nr 45 i oświadczenia o zgodności wersji papierowej z elektroniczną;
- raport z systemu antyplagiatowego sporządzony i podpisany przez promotora. 

Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed 01.10.2019 r.

Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed 01.10.2019 są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych. Dokumentem regulującym tę kwestię na Uniwersytecie Jagiellońskim jest komunikat nr 18 Rektora UJ z 7 października 2019 r. ws. Zasad dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 r.

Przewody doktorskie, wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 roku zamyka się. Nie ma możliwości przedłużenia tego terminu.

Postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora wszczynane w nowym trybie (od 01.10.2019 r.) przez osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Postępowania prowadzone są wg procedury postępowań o nadanie stopni naukowych w Uniwersytecie Jagiellońskim, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie przez Kandydata wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, obowiązkiem doktoranta jest złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów nie później niż do końca 7 semestru studiów. Kandydat kieruje wniosek do Rady Dyscypliny Nauki o kulturze i religii.


Warunkiem złożenia wspomnianego wyżej wniosku, jest posiadanie w dorobku:

1) 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Komunikat MNiSW z dn. 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów) lub
b) 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Komunikat MNiSW z dn. 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów), albo rozdziału w takiej monografii, lub
c) dzieła artystycznego o istotnym znaczeniu.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW.

Dodatkowo (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) podstawą wszczęcia postępowania do 31.12.2020 mogą być także:

1) artykuły naukowe opublikowane:
a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Komunikat MNiSW z dn. 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów), przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonego komunikatem MNiSW z dn. 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

2) monografie naukowe wydane przez:
a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Komunikat MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów), przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Komunikat MNiSW z dn. 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów).

Zgodnie z § 20a ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich na UJ, wniosek o  wyznaczenie  promotora  lub  promotorów zawiera:

a) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej a w przypadku braku możliwości wskazania jednej dyscypliny, w której ma być nadany stopień doktora wskazanie dziedziny nauki;

b) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora albo promotorów oraz promotora pomocniczego jeżeli jego udział w postępowaniu jest wskazany;

c) wykaz  prac  naukowych,  twórczych  prac  zawodowych  albo  dorobku  artystycznego  wraz  z  zapisem  dzieł  artystycznych  odpowiednim  ze  względu  na  rodzaj  dzieła  i dokumentacją  ich  publicznej  prezentacji  oraz  informację  o  działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

d) informację   o   przebiegu   przewodu   doktorskiego   lub   postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli doktorant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.

Uczestnicy wygaszanych studiów doktoranckich, wnioskując o uruchomienie procedury prowadzącej do nadania stopnia doktora, na podstawie dostarczonych dokumentów, mogą zostać zobowiązani do zdania dodatkowych egzaminów weryfikujących uzyskane efekty kształcenia przewidziane przez 8 poziom Krajowych Ram Kwalifikacji.